Beograd

%

,

km/h

hPa

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БИОЛОШКА И ЕНТОМОЛОШКА ИСПИТИВАЊА

Oдељење за биолошка и ентомолошка испитивања као саставни део службе за биоциде и програме медицинске екологије унутар Завода за биоциде:

– Прати инфективни потенцијал вектора заразних болести одговарајућим методама, врши идентификацију вектора и интеракције у ланцу преношења.

– Врши лабораторијску дијагностику узрочника векторских и других заразних болести.

– Испитује ефикасност биоцидних производа на циљне организме.

– Испитује ефекте примене биоцида у сузбијању здравствено значајних организама кроз мониторинг инфестираности пре и после примене мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације као и испитивање појаве резистенције на примењене биоциде.