Beograd

%

,

km/h

hPa

ДЕРАТИЗАЦИЈА

Завод за биоциде и медицинску екологију врши услуге превентивне дератизације и дезинсекције у циљу уништавања штетних врста инсеката и глодара који преносе заразне болести и праве економске штете у:

1. Кондиторској индустрији
2. Кланицама
3. Млекарама
4. Пекарама
5. Хотелијерству
6. Трговини
7. Електросистемима
8. Сточарским објектима
9. Млинско пекарској индустрији
10. Пословно стамбеним објектима
11. Заштита културних добара

Дератизација представља скуп превентивно директних мера чији је циљ свођење глодара на биолошки минимум. Глодари својом активношћу преносе заразне болести и чине економске штете. Поред ових чињеница глодари својом активношћу изазивају одбојност и гађење код грађана. Спровођење активности дератизације у горе наведеним објектима има и свој законски основ,Закон о заштити становништва од заразних болести бр… Дератизација се обавља следећим методама:

1. Превентивне мере:

– Агротехничке мере
– Технолошко манипулативне мере
– Санитарно хигијенске мере
– Грађевинско техничке мере
– Репеленти
– Ултразвучни и електромагнетски таласи

2 . Механичко физички метод:

– Биолошки метод
– Генетски метод
– Хемијски метод

За примену ДДД мера користе се препарати који су дозвољени у јавној хигијени,имају безбедносни лист и решење надлежних министарстава.

Завод за биоциде спроводи мере дезинсекције и дератизације по HACCP систему.

Према дефиницији HACCP је систем за идентификацију, оцењивање и контролу опасности од значаја за безбедност хране, односно, то је систем управљања у свим сегментима производње хране у којем се сигурност постиже кроз анализу и контролу биолошких, хемијских и физичких хазарда од производње сировог материјала, прераде и руковања до финалног продукта, дистрибуције и конзумирања.

Шта значи HACCP:

– Hazard – Опасност по здравље у одређеној тачки процеса производње намирница
– Analysis – Анализа опасности могуће контаминације производа у свакој тачки процеса производње намирнице
– Critical – Одређивање критичне тачке у процесу по здравствену безбедност производа
– Control – Контрола критичне тачке процеса
– Point – Тачака процеса производње намирница

Основни циљ HACCP система је производња безбедних прехрамбених производа, што заправо значи да се не односи на квалитет производа већ на његову здравствену исправност. Дакле овај систем подразумева производњу здравствено исправних намирница превентивним деловањем тј. да се предупреди појава штетних инсеката и глодара.
Примена HACCP система захтева тимски приступ решавању проблема (корисник и пружалац услуга) и тражи пуну опредељеност и укљученост руководства и осталих радника.