Beograd

%

,

km/h

hPa

Хемијска лабораторија

Лабораторија која се налази у Заводу за биоциде и медицинску екологију саставни је део Службе за биоциде и медицинску екологију. Имајући у виду да Завод у вршењу ДДД услога користи препарате који припадају групи бицидних производа хемијска лабораторија врши контролу квалитета која се односи на аналитичка испитивања хемијске исправности биоцида. Поред хемијске лабораторије у склопу службе за биоциде и медицинску екологију налази се лабораторија за испитивање биолошке ефикасности биоцидних производа. Ови препарати користе се као регистровани биоцидни производи за третман сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, за примену у комуналној хигијени. Активно се ради на развоју и испитивању нових биоцидних препарата. Рaзвoj нoвих прoизвoдa прeдстљa рeзултaт рaзвoja пoслoвнe стрaтeгиje која за циљ има унапређење квалитета рада кроз повећање ефикасности у пружању услуга као и очување животне средине.

Лабораторија такође пружа своје услуге и индивидуалним корисницима. У лабораторији ради стручан и обучен кадар који у потпуности обавља све активности предвиђене планом и програмом. Велика пажња посвећује се едукацији запослених у служби са циљем увођења нових метода у раду како на терену, тако и у лабораторији. Лабораторија располаже савременом опремом која представља потврду унапређења самог квалитета рада у погледу пружања услуга својим корисницима. Аналитичка лабораторија има од опреме апарате за гасну и течну хроматографију реномираних произвођача као и атомски апсорпциони спектрофотометар без којих се данас не би могла замислити ни једна савремена лабораторија. Ту се налази и УВ спектрофотометар, аналитичка вага, магнетне мешалице, ротациони вакуум упаривач, ултразвучно купатило, Пх метри и остала пратећа опрема као и потрошни материјал, све што је једној лабораторији потребно за прецизне анализе. Лабораторија своја испитивања квалитета биоцидних препарата базира на CIPAC, АОАC, WHО методама.

Поред редовне интерне контроле препарата (биоцида), лабораторија пружа услуге индивидуалним корисницима. У нашој лабораторији могу се анализирати препарати који припадај групи инсектицида и препепарати који се користе за дератизацију.

Поред ових услуга пружамо и стручне услуге саветника за хемикалије које се односе на формирање документације за регистрацију биоцидних производа код надлежног министарства.