Beograd

%

,

km/h

hPa

Одељење за физичко-хемијска испитивања

Лабораторија која се налази у Заводу за биоциде и медицинску екологију саставни је део Службе за биоциде и програме медицинске екологије. Имајући у виду да Завод у вршењу ДДД услога користи препарате који припадају групи бицидних производа хемијска лабораторија врши контролу квалитета која се односи на аналитичка испитивања хемијске исправности биоцида. Ови препарати користе се као регистровани биоцидни производи за третман сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, за примену у комуналној хигијени. Активно се ради на развоју и испитивању нових биоцидних препарата. Рaзвoj нoвих прoизвoдa прeдстљa рeзултaт рaзвoja пoслoвнe стрaтeгиje која за циљ има унапређење квалитета рада кроз повећање ефикасности у пружању услуга као и очување животне средине.

 У лабораторији ради стручан и обучен кадар који у потпуности обавља све активности предвиђене планом и програмом. Велика пажња посвећује се едукацији запослених у служби са циљем увођења нових метода у раду како на терену, тако и у лабораторији. Лабораторија располаже савременом опремом која представља потврду унапређења самог квалитета рада у погледу пружања услуга својим корисницима. Аналитичка лабораторија има од опреме апарате за гасну и течну хроматографију реномираних произвођача као и атомски апсорпциони спектрофотометар без којих се данас не би могла замислити ни једна савремена лабораторија.  Лабораторија своја испитивања квалитета биоцидних препарата базира на CIPAC, АОАC, WHО методама.

Поред редовне интерне контроле препарата (биоцида), лабораторија пружа услуге индивидуалним корисницима. У нашој лабораторији могу се анализирати препарати који припадај групи инсектицида и препепарати који се користе за дератизацију.

Одељење за физичко-хемијска испитивања испитује, прати и мапира одређене групе и категорије загађујућих супстанци у животној средини, пре свега у отпадним водама, као и њихов утицај нa здрaвљe људи.

Поред ових услуга пружамо и стручне услуге саветника за хемикалије које се односе на формирање документације за регистрацију биоцидних производа код надлежног министарства.

Одељење за физичко-хемијска испитивања је имало своје прво надзорно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије и тренутно је у последњој фази имплементације стандарда SRPS ISO/IEC 17025.

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТА:
Сертификат о акредитацији 17025:2017
Политика квалитета
Општи услови пословања
Правило одлучивања
Захтев за испитивање
Решавање жалби, приговора корисника