Beograd

%

,

km/h

hPa

Hemijska laboratorija

Laboratorija koja se nalazi u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju sastavni je deo Službe za biocide i medicinsku ekologiju. Imajući u vidu da Zavod u vršenju DDD usloga koristi preparate koji pripadaju grupi bicidnih proizvoda hemijska laboratorija vrši kontrolu kvaliteta koja se odnosi na analitička ispitivanja hemijske ispravnosti biocida. Pored hemijske laboratorije u sklopu službe za biocide i medicinsku ekologiju nalazi se laboratorija za ispitivanje biološke efikasnosti biocidnih proizvoda. Ovi preparati koriste se kao registrovani biocidni proizvodi za tretman suzbijanja larvi i odraslih formi komaraca, krpelja i štetnih glodara, za primenu u komunalnoj higijeni. Aktivno se radi na razvoju i ispitivanju novih biocidnih preparata. Razvoj novih proizvoda predstavlja rezultat razvoja poslovne strategije koja za cilj ima unapređenje kvaliteta rada kroz povećanje efikasnosti u pružanju usluga kao i očuvanje životne sredine.
Laboratorija takođe pruža svoje usluge i individualnim korisnicima. U laboratoriji radi stručan i obučen kadar koji u potpunosti obavlja sve aktivnosti predviđene planom i programom. Velika pažnja posvećuje se edukaciji zaposlenih u službi sa ciljem uvođenja novih metoda u radu kako na terenu, tako i u laboratoriji. Laboratorija raspolaže savremenom opremom koja predstavlja potvrdu unapređenja samog kvaliteta rada u pogledu pružanja usluga svojim korisnicima. Analitička laboratorija ima od opreme aparate za gasnu i tečnu hromatografiju renomiranih proizvođača kao i atomski apsorpcioni spektrofotometar bez kojih se danas ne bi mogla zamisliti ni jedna savremena laboratorija. Tu se nalazi i UV spektrofotometar, analitička vaga, magnetne mešalice, rotacioni vakuum uparivač, ultrazvučno kupatilo, Ph metri i ostala prateća oprema kao i potrošni materijal, sve što je jednoj laboratoriji potrebno za precizne analize. Laboratorija svoja ispitivanja kvaliteta biocidnih preparata bazira na CIPAC, AOAC, WHO metodama.
Pored redovne interne kontrole preparata (biocida), laboratorija pruža usluge individualnim korisnicima. U našoj laboratoriji mogu se analizirati preparati koji pripadaj grupi insekticida i prepeparati koji se koriste za deratizaciju.
Pored ovih usluga pružamo i stručne usluge savetnika za hemikalije koje se odnose na formiranje dokumentacije za registraciju biocidnih proizvoda kod nadležnog ministarstva.