Beograd

%

,

km/h

hPa

Odelјenje za fizičko-hemijska ispitivanja

Laboratorija koja se nalazi u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju sastavni je deo Službe za biocide i programe medicinske ekologije. Imajući u vidu da Zavod u vršenju DDD usloga koristi preparate koji pripadaju grupi bicidnih proizvoda hemijska laboratorija vrši kontrolu kvaliteta koja se odnosi na analitička ispitivanja hemijske ispravnosti biocida. Ovi preparati koriste se kao registrovani biocidni proizvodi za tretman suzbijanja larvi i odraslih formi komaraca, krpelјa i štetnih glodara, za primenu u komunalnoj higijeni. Aktivno se radi na razvoju i ispitivanju novih biocidnih preparata. Razvoj novih proizvoda predstavlјa rezultat razvoja poslovne strategije koja za cilј ima unapređenje kvaliteta rada kroz povećanje efikasnosti u pružanju usluga kao i očuvanje životne sredine.

U laboratoriji radi stručan i obučen kadar koji u potpunosti obavlјa sve aktivnosti predviđene planom i programom. Velika pažnja posvećuje se edukaciji zaposlenih u službi sa cilјem uvođenja novih metoda u radu kako na terenu, tako i u laboratoriji. Laboratorija raspolaže savremenom opremom koja predstavlјa potvrdu unapređenja samog kvaliteta rada u pogledu pružanja usluga svojim korisnicima. Analitička laboratorija ima od opreme aparate za gasnu i tečnu hromatografiju renomiranih proizvođača kao i atomski apsorpcioni spektrofotometar bez kojih se danas ne bi mogla zamisliti ni jedna savremena laboratorija.  Laboratorija svoja ispitivanja kvaliteta biocidnih preparata bazira na CIPAC, AOAC, WHO metodama.

Pored redovne interne kontrole preparata (biocida), laboratorija pruža usluge individualnim korisnicima. U našoj laboratoriji mogu se analizirati preparati koji pripadaj grupi insekticida i prepeparati koji se koriste za deratizaciju.

Odelјenje za fizičko-hemijska ispitivanja ispituje, prati i mapira određene grupe i kategorije zagađujućih supstanci u životnoj sredini, pre svega u otpadnim vodama, kao i njihov uticaj na zdravlјe lјudi.

Pored ovih usluga pružamo i stručne usluge savetnika za hemikalije koje se odnose na formiranje dokumentacije za registraciju biocidnih proizvoda kod nadležnog ministarstva.

Odelјenje za fizičko-hemijska ispitivanja je imalo svoje prvo nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije i trenutno je u poslednjoj fazi implementacije standarda SRPS ISO/IEC 17025.

PROPRATNA DOKUMENTA:
Sertifikat o akreditaciji 17025:2017
Politika kvaliteta
Opšti uslovi poslovanja
Pravilo odlučivanja
Zahtev za ispitivanje
Rešavanje žalbi, prigovora korisnika