Beograd

%

,

km/h

hPa

MONITORING GLODARA

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine u okviru preventivnih mera zaštite zdravlja stanovništva od vektorskih zaraznih bolesti u Beogradu, realizujе program monitoringa, procene brojnosti i determinacije vrsta glodara.
Сtručni timovi Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju vrše monitoring glodara u šesnaest beogradskih opština, na površinama koje su predviđene planom monitoringa i stručne prognoze pojave i aktivnosti glodara.

Način izvođenja monitoringa

Monitoring glodara sprovodi se dva puta godišnje:
– U periodu februar-mart
– U periodu septembar-oktobar
Planiranje lokacija za obilazak
Monitoring grada Beograda podrazumeva detaljno obilaženje svih gradskih opština. Posebna pažnja se posvećuje žarištima utvrđenim ranijih godina, kao i nehigijenskim naseljima.

Na svakoj opštini obilazi se:
– Stambeni fond
– Javne površine
– Okolina pijaca
– Okolina objekata u kojima se vrši promet hranom
– Okolina zagađenih kanala
– Priobalje reka
– Okolina divljih deponija
– Nehigijenska naselja

Obilazak terena podrazumeva:
– Utvrđivanje stanja terena oko objekata
(pukotine, aktivne rupe, higijena).
– Konstatacija stanja samog objekta (higijena, prisustvo vode, pukotine u zidovima, podovima).
– Obilazak podruma (пrati se datum kada je poslednji put u tom objektu izvršena deratizacija, na kojim mestima su mamci postavljeni i da li su konzumirani, prisustvo izmeta i urina glodara, prisustvo gnezda.
– Obilazak javnih površina
– Konstatovanje postojanja aktivnih rupa
– Vodostaj na rekama
– Anketu građana koji žive u okolini