Beograd

%

,

km/h

hPa

MONITORING KOMARACA

Monitoring larvi komaraca

Monitoring i prognoza larvi komaraca je ključna komponenta svakog efikasnog programa integrisane kontrole brojnosti komaraca. Kada se komarci eliminišu pre nego što dostignu stadijum adulta (odraslog komarca), onda neće predstavljati problem (ometati normalne aktivnosti ljudi i prenositi bolesti).

Položaj grada Beograd na dve velike reke, Savi i Dunavu, sa oko 180 km priobalјa, kao i veliki broj manjih vodotokova sa neuređenim priobalјem, kanalima, forlandima i kubicima predstavljaju povolјne uslove za formiranje staništa komaraca. Pored navedenih vodotokova na teritoriji Beograda nalazi se i veliki bpoj melioracionih i transmisionih kanala od kojih je većina neuređena i pretvorena u fekalne recipijente. Takođe veliki problem predstavlјaju i stajaće vodene povpšine različitog porekla, veliki broj septičkih jama koje su prisutne u delovima grada bez kanalizacije, kao i druga mikrožarišta. Sve navedeno predstavlјa idealna mesta za formiranje stalnih ili privremenih staništa komaraca što Beograd čini teritorijom na kojoj je neophodno sprovoditi mere suzbijanja komaraca tokom čitave godine. Monitoring larvi komaraca se izvodi na svim opštinama na području grada Beograda.

Monitoring se izvodi standardnom crpkom koju čini plastična posuda zapremine 350 ml, pričvršćena na teleskopsku dršku. Iz ispitivane vodene površine pomoću crpke se zahvata uzorak, a potom se meri temperatura i vrši procena brojnosti larvi u skladu sa metodologijom koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization). Osim brojnosti, određuje se i stadijum razvića u kome se larve nalaze kao i prisustvo lutki.

U slučaju rečnih površina, jezera ili većih bara uzorak vode se zahvata iz priobalnog dela, gde su zbog manje dubine i više temperature vode, uslovi pogodniji za razvoj larvi komaraca. U slučaju kanala, uzorak se zahvata uz ivice kanala, gde postoji vegetacija.


Monitoring odraslih formi komaraca

Brojnost odraslih formi komaraca procenjuje se na osnovu monitoringa koji se sprovodi tokom cele sezone aktivnosti komaraca, obično od aprila do oktobra. Komarci se hvataju specijalnim klopkama dizajniranim za tu namenu, BG Sentinel® tip 1 i 2. Kao atraktant služi uglјen-dioksid u čvrstom stanju. Klopke se postavlјaju na lokacije u večernjim časovima, a sakuplјaju narednog jutra. Na taj način su pokrivena oba perioda aktivnosti komaraca, večernji i jutarnji. Sakuplјeni komarci se donose u laboratoriju, odvajaju po rodovima i vrstama i prebrojavaju.

Na teritoriji Beograda monitoring odraslih formi komaraca se vrši na oko 200 različitih lokacija koje predstavlјaju prirodna staništa komaraca kao što su zelene površine (šume, park – šume, parkovi, blokovsko zelenilo i dr.) u urbanim, suburbanim i ruralnim područjima grada; priobalјe Save i Dunava i drugih vodotokova i njihovih ušća, kao i priobalјima meliracionih, transmisionih i drugih kanala na levoj obali Save i levoj obali Dunava; zatvoreni prostori u stambenim i drugim objektima koji zbog neispravnosti instalacija, stalnog prisustva vlage, male količine vode i stalne temperature predstavlјaju kontinuirano stanište komaraca.