Beograd

%

,

km/h

hPa

МОНИТОРИНГ КОМАРАЦА

Праћење ларви комараца

Мониторинг и прогноза ларви комараца је кључна компонента сваког ефикасног програма интегрисане контроле бројности комараца. Када се комарци елиминишу пре него што је достигао стадијум адулта (одраслог комарца), онда неће представљати проблем (ометати нормалне активности људи и пренети болести).

Положај града Београда на две велике реке, Сави и Дунаву, са око 180 км приобаља, као и велики број мањих водотокова са неуређеним приобаљем, каналима, форландима и кубицима представљају војне услове за формирање станишта комараца. Поред наведених водотокова на територији Београда налази се и велики бпој мелиорационих и трансмисионих канала од којих је већина неуређена и претворена у фекалне реципијенте. Такође велики проблем представљају и стајаће водене повшине различитог порекла, велики број септичких јама које су присутне у деловима града без канализације, као и друга микрожаришта. Све наведено представљено је идеално место за формирање сталних или привремених станишта комараца што Београд чини територију којој је неопходно спроводити пуко сузбијање комараца током читаве године. Мониторинг ларви комараца се изводи на свим општинама на подручју града Београда.

Мониторинг се изводи стандардним црпком који чини пластичну посуду запремине 350 мл, причвршћену на телескопску дршку. Из испитивања водених површина помоћу црпке се захвата узорак, а потом се мери температура и врши процена бројности ларви у складу са методологијом коју препоручује Светска здравствена организација (Светска здравствена организација). Осим бројности, одређује се и стадијум развића у коме се ларве налазе као и присуство лутки.

У случају речних површина, језера или већих бара узорак воде захвата се из приобалног дела, где су због мање дубине и више температуре воде, услови погоднији за развој ларви комараца. У случају канала, узорак се захвата уз ивице канала, где постоји вегетација.

Праћење одраслих форми комараца

Број одраслих форми комараца се процењује на основу мониторинга који се спроводи током целе сезоне активности комараца, обично од априла до октобра. Комарци се хватају са специјалним клопкама дизајнираним за ту намену, БГ Сентинел® тип 1 и 2. Као атрактант служи угљен-диоксид у чврстом стању. Клопке се постављају на локације у вечерњим часовима, а сакупљају наредног јутра. На тај начин су покривена оба периода активности комараца, вечерњи и јутарњи. Сакупљени комарци се доносе у лабораторију, одвајајући по родовима и врстама и пребројавају.

На територији Београда мониторинг одраслих форми комараца врши се на око 200 различитих локација које представљају природно стање комараца као што су зелене површине (шуме, парк – шуме, паркови, блоковско зеленило и др.) У урбаним, приградским и руралним подручјима града; приобаље Саве и Дунава и других водотокова и њихових ушћа, као и приобалима мелирационих, трансмисионих и других канала на левој обали Саве и левој обали Дунава; затворени простори у стамбеним и другим објектима који због неисправности инсталације, сталног присуства влаге, мале количине воде и сталне температуре представљају континуирано станиште комараца.