Beograd

%

,

km/h

hPa

Контакт информације:

Завод за биоциде и медицинску екологију
ПИБ: 102142866
Матични број: 07011563
Шифра деоница: 8690
Тел. централа: 011 3054 000
Факс: 011 3054 044
Адреса: Београд, Требевићка 16
Е-маил: zavod@biocidi.org.rs
Број жиро рачуна: 205-517598-70 НЛБ банка
РАДНО ВРЕМЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 ЧАСОВА