Beograd

%

,

km/h

hPa

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
Политика интегрисаног система менаџмента Завода за биоциде је саставни део пословне политике, заснована је на остварењу и одржавању репутације у пословању, пружањем правовремених, ефективних и ефикасних ДДД услуга и услуга фулмигације, услуге сузбијања крпеља, комараца, ларви и и одраслих форми комарација, услуге мониторинга штетних организама, спровођење централизоване стерилизације медицинског прибора и опреме етилен оксидом за потребе здравствених установа, прогноза, наџор и контрола над извођењем дезинфекције, дезинсекције и дератизације, израда програма ДДД услуга, као и обука за рад са биоцидима у програмима јавног здравља, а са циљем задовољења њихових захтева, потреба и очекивања.

Основни ставови Политике огледају се у следећем:
• Континуирана имплементација стандарда акредитације и наџорне процене
• Постизање стандарда квалитета (увођење нових стандарда за лабораторије) и унапређење квалитета рада
• Спровођење активности интерне ревизије и имплементација система финансијског управљања и контроле
• Комплетирање информационог система за праћење свих релевантних параметара
• Инвестициона улагања у савремене уређаје, опрему, возила и грађевинске објекте
• Повећање програмских активности које се односе на контролу вектора – преносиоца заразних болести на територији града Београда као и на територији Републике Србије
• Континуирано усавршавање кадрова и подизање мотивације запослених
• Развијање тржишног модела финансирања
• Испуњавање свих захтева и очекивања корисника и релевантних заинтересованих страна
• Константну анализу пословног окружења и уочавања ризика и прилика за пословање које произилазе из окружења
• Посвећеност највишег руководства: примени лидерских вештина, привржености и активном учешћу у свим процесима интегрисаног система менаџмента
• Успостављање и континуално унапређење ИМСа, идентификујући ризике и прилике које могу имати утицај на усаглашеност услуга и могућност унапређења задовољства купца, на безбедност и здравља на раду, заштиту животне редине, безбедност информација и реализације ДДД услуга
• Обезбеђење стручног, квалитетног и креативног кадра како из домена пословних активности и укључивање свих запослених у успостављање, одржавање и унапређење интегрисаног система менаџмента,
• Одржавање и континуално унапређење знања, компетентности и свести запослених о пословним активностима, безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине, безбедности информација, пружања ДДД услуга
• Примену процесног приступа и размишљања заснованог на ризику
• Доношење одлука на основу чињеница;
• Успостављање и управљање узајамно корисним односима са свим заинтересованим странама;
• Обезбеђење ресурса за успостављање, примену, одржавање и стално побољшање интегрисаног система менаџмента,
• Увођење нових услуга, метода и техника рада и процеса;
• Смањење трошкова;
• Обезбеђење препознатљивости имиџа друштва на тржишту,
• Стални развој ресурса организације, како људских, тако и материјалних
• Повећање кадровске и техничке спремности за управљање ризиком у ванредним ситуацијама у складу са Проценом ризика и планом поступања у ванредним ситуацијама

Интегрисани систем менаџмента се прати, мери, преиспитује и континуално побољшава уз редовно извештавање и комуникацију статуса и ефикасности на свим нивоима Завода.

Реализацијом утврђених циљева интегрисаног система менаџмента Завода остварује високи ниво задовољства корисника, конкурентски положај на тржишту, међусобно поверење и сарадњу са својим корисницима, али и задовољење захтева и тежњи свих заинтересованих страна.

Остваривање циљева дефинисаних овом Политиком је сталан задатак свих запослених у Заводу.

ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА

Политика безбедности информација има за циљ да обезбеди заштиту информација и имовину Завода за биоциде и медицинску екологију од свих претњи, интерних или екстерних, случајних или намерних, кроз успостављање, примену, извршавање, наџирање, преиспитивање, одржавање и стално побољшавање интегрисаног система менаџмента (система менаџмента квалитета, система менаџмента заштитом животне средине, система управљања заштитом безбедности и здравља на раду и система менаџмента безбедности информација).

Примена ове Политике, документованих информација, процедура и правила, која су дефинисана, је важна за одржавање интегритета информационог система Завода за биоциде и медицинску екологију у пружању подршке реализацији свих пословних процеса, запосленима као и другим заинтересованим странама.

Политика безбедности информација је основа система менаџмента безбедности информација који обезбеђује:
• да информације буду заштићене од неовлашћеног приступа,
• да се одржава поверљивост информација,
• да информације неће бити откривене неовлашћеним особама, случајним или намерним активностима,
• да ће интегритет информација бити сачуван кроз заштиту од неовлашћене измене,
• да ће бити омогућен приступ и измена информација овлашћеним лицима када је то потребно,
• усаглашеност са законским, техничким и контролним захтевима,
• да ће све повреде безбедности информација бити разматране и истражене и
• да ће бити пружена подршка овој Политици кроз дефинисање пословних планова који ће се одржавати и тестирати у свакодневном раду.

Специфична правила су постављена да подрже ову политику укључујући:
• физичку безбедност,
• контроле приступа информацијама
• образовање запослених у вези безбедности информација и специфичним обукама,
• интернет и електронску пошту,
• начини коришћења преносних уређаја (нотебоок рачунари, ПДА уређаји, мобилних уређаја),
• чување и расположивост информација,
• превенција и детекција деловања вируса, тројанаца и другог малициозног кода и
• заштита података кроз архивирање (бацкуп).

Ова Политика се примењује и редовно преиспитује у свим сегментима пословања у смислу пружања услуга и подршке пословању нашим пословним партнерима и комитентима.

Остваривање циљева дефинисаних овом Политиком је сталан задатак свих запослених у предузећу.