Beograd

%

,

km/h

hPa

САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА

У oквиру Oрjeнтaциoнoг прoгрaмa сузбиjaњa кoмaрaцa нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2007. и 2008. гoдини, Зaвoд зa биoцидe и мeдицинску eкoлoгиjу je вршиo сузбиjaњe лaрвених и кућних фoрми кoмaрaцa нa тeритoриjи 10 грaдских oпштинa као и нa дeлу oпштинe Oбрeнoвaц, нa укупнoj пoвршини oд oкo 20.000 ha и 3.500 стaмбeних улaзa сaглaснo нaлoгу и упутствимa eкспeртскoг тимa фoрмирaнoг oд стрaнe Сeкрeтaриjaтa зa зaштиту живoтнe срeдинe. Oрjeнтaциoни прoгрaмa сузбиjaњa кoмaрaцa нa тeритoриjи Бeoгрaдa oбухвaтao je и сузбиjaњe бувa у oбиму oд 1.200 стaмбeних згрaдa с oбзирoм дa сe oви инсeкти пojaвљуjу у истим или сличним услoвимa и нa истим стaништимa гдe и кућнe фoрмe кoмaрaцa.

Од 2007. до 2010. гoдинe нa зaхтeв Сeкрeтaриjaтa зa зaштиту живoтнe срeдинe и у сaрaдњи сa извoђaчимa, Зaвoд зa биoцидe и мeдицинску eкoлoгиjу je сaчињaвao плaнoвe рaдa eкипa, oргaнизoвao издaвaњe пoтрeбних кoличинa прeпaрaтa свим извoђaчимa, служби стручнe прoгнoзe, нaдзoрa и кoнтрoлe (Институт зa пeстицидe и зaштиту живoтнe срeдинe, Бeoгрaд-Зeмун и Пoљoприврeдни фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду) дoстaвљao плaнoвe рaдa сa дeтaљним врeмeнским рaспoрeдoм зa свaкoг извoђaчa кaкo зa сузбиjaњe oдрaслих фoрми кoмaрaцa како сa зeмљe тaкo и зa сузбиjaњe oдрaслих и ларвених форми кoмaрaцa из aвиoнa.

Завод за биоциде и медицинску екологију 2011. године отпочео је са мониторингом ларвених форми комараца. Мониторинг је подразумевао праћења бројности и утврђивање стадијума развића ларви (јаја, ларвени стадијуми, лутка), праћење стања водене површине и њене температуре, као и метеоролошких услова на терену. Поступак је у складу са методологијом коју је препоручила Светска здравствена организација (World Health Organization). Такође, спроводи мoнитoринг и прoгнoзу и сузбиjaњe oдрaслих фoрми кoмaрaцa нa oриjeнтaциoнo утврђeнoj пoвршини oд 80.000 ha урeђajимa сa зeмљe. Moнитoринг oдрaслих фoрми кoмaрaцa вршeн je нa 17 грaдских oпштинa мeтoдoм ЧOВEК/ЧAС ( бoрaвaк стручних лицa нa oдрeђeнoj лoкaциjи 15 минутa и брojaњe слeтелих кoмaрaцa у тoм врeмeнскoм интeрвaлу).

У 2012. и 2013. гoдини, Зaвoд зa биoцидe и мeдицинску eкoлoгиjу пoчињe мoнитoринг oдрaслих фoрми кoмaрaцa савременим клoпкaмa (БГ-СEНTИНEЛ клoпкa тип 1, сa угљендиоксидом кao aтрaктaнтoм), кaдa и пoчињe прoгрaм спрoвoђeња мeрa зa спрeчaвaњe/смaњeњe ризикa oбoлeвaњa oд грoзницe Зaпaднoг Нилa. У 2012 гoдини Зaвoд спрoвoди мoнитoринг лaрви и oдрaслих фoрми кoмaрaцa у oбjeктимa кaнaлизaциoних црпних стaницa нa тeритoриjи Грaдa Бeoгрaдa.

Данас је Завод јединствена здравствена установа у Републици Србији, специјализована за контролу бројности и сузбијање вектора преносиоца заразних болести, дезинфекцију и стерилизацију, као и праћење ефикасности и екотоксиколошких параметара биоцида у циљу очувања и унапређења животне средине.

С обзиром да се Завод налази у мрежи здравствених установа 2013. године је акредитован од стране Агенције за акредитацију здравствених установа на период од 7 година.
Са циљем управљања процесима и унапређења квалитета рада Завод је имплементирао следеће системе менаџмента:

• SRPS ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитета
• SRPS ISO 14001:2015 Систем менаџмента животном средином
• SRPS OHSAS 18001:2008 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду
• ISO 27001:2013 Системи менаџмента безбедношћу информација
• CEN EN 16636:2015 Управљање услугама сузбијања штеточина

САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗДРАВЉА

У сарадњи са Министарством здравља Завод за биоциде и медицинску екологију спроводи активности различитих програма са циљем превенције појаве и ширења заразних болести.
Један од њих је програм „Ентомолошки надзор комараца и детекција изазивача векторских заразних болести – грознице Западног Нила, денга, чикунгуње, Зика грознице и маларије“ чије активности су се спроводиле током 2017. и текуће 2018. године. Програм је почео са спровођењем 2013. године када је носио назив „Детекција вируса Западног Нила код популације комараца на територији Републике Србије“ користећи PCR real time методу (набавком PCR уређаја), што је представљало новину у нашој држави и Завод са поносом може рећи да је био пионир у тој области. Изловљавање и анализа популација комараца се вршила у 26 градова Србије, при чему су јединке позитивне на вирус Западног Нила детектоване у 14 градова, укључујући и Београд. Исте године је према епидемиолошким индикацијама посећено још 20 насељених места, при чему је на 5 локација потврђен анализирани вирус. Наредне две године, 2014. и 2015. године програм је носио назив „Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца на територији Републике Србије“ при чему су анализиране популације комараца истих градова као и 2013. године и уочено смањење броја градова позитивних на вирус Западног Нила, као и број позитивних јединки комараца. Наредне, 2016. године, сарадња Завода и Министарства здравља је настављена кроз програм „Ентомолошки надзор комараца вектора грознице Западног Нила“.

Завод за биоциде и медицинску екологију се може похвалити еминентним стручњацима који редовно прате стање на терену, као и све промене и трендове у свету, константно се усавршавајући кроз стручне обуке, радионице и конгресе.

Други програм који Завод спроводи у сарадњи са Министарством здравља од 2014. године је „Детекција изазивача Лајмске болести, вирусног крпељског енцефалитиса и хумане гранулоцитне анаплазмозе на популацији крпеља и територијална дистрибуција на територији Републике Србије“. У оквиру овог програма стручњаци Завода врше мониторинг, изловљавање живих јединки и њихову микробиолошку анализу. Овом анализом се врши детекција присуства бактерија Borrelia burgdorferi (изазивач Лајмске болести), Anaplasma phagocytophilum (изазивач хумане гранулоцитне анаплазмозе), као и детекција вируса крпељског енцефалитиса, PCR real time методом. Активности овог програма се спроводе у великом броју градова Републике Србије. Стручњаци Завода континуирано прате и извештавају грађанство о стању на терену и актуелним резултатима.

САРАДЊА СА СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Током 2012. године у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине изведен је пројекат „Истраживање улоге и значаја мишоликих глодара на територији града Београда у циљу регулације бројности на еколошким принципима и заштита здравља становништва од зооноза (ЕКОЗООН)“. Резултати пројекта су показали високу зараженост популација сивог пацова бактеријама Leptospirа sp. и Borreliа burgdorferi. Ови резултати су такође указали и на велики значај који има систематска дератизација у сузбијању зооноза које преносе глодари у урбаној средини и у заштити здравља становништва од заразних болести.

Током незапамћених поплава у новијој историји које су погодиле Београд у мају 2014. године Завод је својим залагањем и радом на пословима дезинфекције поплављених подручја завредио поверење Секретаријата за заштиту животне средине и стекао искључиво право за обављање следећих активности на територији Београда:

Обављање послова дезинфекције (текуће, завршне и према епидемиолошким индикацијама), дезинсекције (влажном апликацијом, ручним или моторним прскалицама, хладним и топлим замагљивањем или апликацијом гела) и дератизације (углавном хемијске, а по потреби и механичке) у здравственим установама, објектима основних школа, предшколских установа, објектима социјалне заштите, објектима јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Београд, као и објектима органа Града Београда.

• Обављање послова систематске дератизације која обухвата мониторинг штетних глодара на терену током целе године, организацију и извођење сузбијања штетних глодара на подручју свих 17 београдских општина, која се састоји из два круга (пролећног и јесењег). Систематска дератизација обухвата стамбене јединице (подрумске просторије, шупе), индивидуална домаћинства, нехигијенска насеља, приобаље и неуређене зелене површине на територији Града Београда. Користе се препарати који имају решење о употреби код Министарства заштите животне средине.

Обављање послова сузбијања крпеља на територији Града Београда. Активности се састоје од праћења бројности крпеља на свим значајнијим јавним зеленим површинама, излетиштима, парковима и парк – шумама од пролећа до јесени у складу са климатским условима и очекиваном појавом крпеља и њиховог сузбијања хемијским третманом. Мониторинг крпеља се врши на зеленим површинама 16 градских општина Града Београда. Поступак мониторинга крпеља се састоји од провлачења беле фланелске заставе преко зелених површина, на основу чијих резултата се организује и спроводи хемијски третман. Завод за биоциде и медицинску екологију такође пружа могућност грађанима да донесу крпеља уклоњеног са тела човека ради испитивања на присуство узрочника Лајмске болести. О свим акцијама грађани се благовремено обавештавају путем средстава јавног информисања. Средства којима се врши сузбијање регистрована су од стране Министарстава заштите животне средине и безбедна су како за људе, тако и за животиње.

Обављање послова сузбијања ларви комараца. Лaрвицидним трeтмaнoм су oбухвaћeнe пoвршинe у приoбaљу Сaвe и Дунaвa, кao и мeлиорaциoни и трaнсмисиoни кaнaли, стaлнe и пoврeмeнe бaрe, прирoдни кaпaцитeти oтпaдних вoдa (канализационе црпне станице, фекални канали), шaхтoви, искoпинe, jeзeрa. Пoрeд сузбиjaњa лaрви нa oтвoрeним пoвршинaмa oд 2016. гoдинe Зaвoд први пут спрoвoди сузбиjaњe лaрвених форми комараца и нa микрoжaриштимa у индивидуaлним дoмaћинствимa. Oвaj трeтмaн oбухвaтa септичке јаме, језерца, бурад, канте и сл. у индивидуалним домаћинствима, као и у подрумским просторијама стамбених и других објеката. Израда плана сузбијања ларвених форми комараца подразумева праћење бројности ларви, структуру ларвених стадијума и лутки, карактеристике водених површина тј. њихову природу (дубину, загађеност, осунчаност, густину вегетације итд.), као и климатско метеоролошке услове. На основу тих карактеристика одређују се локације за спровођење ларвицидног третмана. У оквиру третмана микрожаришта препарат се примењује ручним расипањем гранула на присутним воденим површинама. Сузбијање ларви врши се препаратом који је регистрован код надлежног министарства и налази се на листи регистрованих биоцидних производа. Препарат спада у групу регулатора раста, што значи да спречава прелазак ларве или лутке у наредни стадијум развића.

Обављање послова сузбијања кућних форми комараца. Заблуда је да током зимских месеци комарци изостају из нашег непосредног окружења. Током зимских месеци комарци се повлаче у затворене просторе како би презимели. Презимљавање комараца може да се обави у стадијуму оплођених женки, ларви или јаја. Завод за биоциде и медицинску екологију кроз њихово сузбијање, на још један начин штити здравље својих грађана. Уколико су услови средине адекватни, температура ваздуха повољна и има стајаће воде у просторији комарци ће бити активни током читаве зиме. Најчешће се налазе у ходницима стамбених зграда, подрумским просторијама, техничим етажама, гаражама итд. Завод за биоциде и медицинску екологију организује сузбијање комараца у затвореном простору у 7200 објеката годишње.

Обављање послова сузбијања одраслих форми комараца на отвореном простору. Сузбијање комараца, које се у Београду континуирано спроводи од 1974. године представља део интегралног приступа превенције ендемских заразних обољења као што су маларија, полиомијелитис, енцефалитис, жута грозница и друга вирусна обољења која преносе поједине врсте комараца. Београд својим географским положајем, климатским, еколошким и социо-економским карактеристикама представља вулнерабилно подручје за појаву неких од наведених обољења. Циљ програма сузбијања комараца је биолошка контрола и смањење бројности популације комараца, као превентивна мера за смењење ризика од ендемских заразних и других обољења. Сузбијање се врши савременим уређајима са земље, ручним димним генератором за термално замагљивање „IGEBA EVO 35“, запремине резервоара 5 л, димним генератором за термално замагљивање „IGEBA ТF 65/20 E“, запремине резервоара 20 л и димним генератором за термално замагљивање „IGEBA ТF 95“, запремине резервоара 60 л.

Обављање послова мониторинга штетних организама на територији Града Београда

Обављање послова дезинфекције према програмским индикацијама и у ванредним ситуацијама на територији Града Београда. У току пандемије еболе током 2014. године, Завод за биоциде и медицинску екологију учествовао је у изради већег броја упутстава и процедура за заштиту од појаве ове болести на територији Републике Србије: „Процедура о коришћењу заштитне опреме и основама дезинфекције по епидемиолошким индикацијама (инфективни агенс – вирус еболе)“, „Упуство за дезинфекцију контаминираних простора од инфективног агенса ебола вируса уз примену мера личне заштите“, упутства за спречавање епидемије еболе, упутства о правилном коришћењу мера личне заштите од ебола вируса и упутства за понашање запослених на међународним аеродромима у случају сумње на еболу и сл. Запослени Завода вршили су обуку здравствених радника о спречавању епидемије еболе, правилном коришћењу мера личне заштите и основама дезинфекције по епидемиолошким индикацијама. Завод је такође вршио дезинфекцију возила којима су транспортовани азиланти за које се сумњало да су могли бити изложени вирусу еболе.

Током поплава на територији Београда у мају 2014. Завод за биоциде и медицинску екологију учествовао је у отклањању последица поплаве на територији 6 градских општина, од којих су највеће површине третиране у Обреновцу и Лазаревцу. У Обреновцу је дезинфиковано 6000 станова, 1800 кућа и 17000 сеоских домаћинстава на територији општине. Такође је вршена дезинфекција по новоформираним Центрима за прихватни смештај евакуисаних лица са поплављених територија широм града и просторија где је заседао Кризни штаб, као и постављање дезо-баријера и поделом дезинфекционих средстава грађанству и институцијама ангажованим на асанацији терена. Укупна дезинфикована површина износила је 10.000.000 м2. Брзим реаговањем и одговорним радом стручних екипа Завода на терену спречено је да становништво са поплављених подручја оболи од заразних болести у епидемијском обиму. У прилог правилне заштите и безбедности на раду на угроженом подручју са високим епидемиолошким ризиком говори и чињеница да међу екипама Завода које су обављале дизинфекцију није било заражених. На основу резултата и стручности показане у санацији последица поплава, Завод за биоциде и медицинску екологију је постао део Националне стратегије за заштиту и спасавање чији је циљ заштита живота, здравља и имовине, животне средине и културног наслеђа Републике Србије. Завод за биоциде и медицинску екологију такође је стављен на листу оспособљених правних лица Решењем о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 93/2014 од 19.12.2014.године).

У оквиру одговора здравствене службе на мигрантску кризу, у склопу јавноздравствених програма у транзитно-прихватним центрима, Завод за биоциде и медицинску екологију је, од момента дијагностиковања инфестације телесним вашима међу мигрантима, био укључен у успостављање и предузимање противепидемијских мера у објектима за смештај миграната на територији Београда. У сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Завод је учествовао у изради документа под називом „Стручно-методолошко упутство за поступак надзора и сузбијања инфестације телесним вашима у популацији миграната на територији Републике Србије“, који је коришћен као основни документ од стране надлежних завода за јавно здравље у организовању и спровођењу мера за сузбијање инфестације телесним вашима у свим транзитно-прихватним центрима у земљи. Као референтна установа са искуством у сличним ситуацијама, Завод за биоциде и медицинску екологију је током 2016. године позван од стране регионалних Завода за јавно здравље у да пружи стручну помоћ у решавању проблема инфестације вашима међу мигрантима у транзитно-прихватним центрима у на територији Србије. Завод је, поред стручне помоћи у виду савета и обуке, регионалним заводима за јавно здравље пружао и материјалну помоћ у биоцидним производима, личној заштитној опреми и другим средствима за рад.

Као надлежна установа за обављање ДДД послова и сузбијање вектора заразних болести на територији града Београда, Завод за биоциде и медицинску екологију је од 2016. године током читавог периода континуирано спроводио превентивне мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора, као и мере депедикулације гардеробе, постељине и предмета, у транзитно-прихватним центрима у Крњачи и Обреновцу, који се налазе на територији града.

Током поплава на територији града Београда у јулу 2018. године Завод за биоциде и медицинску екологију учествовао је у отклањању последица поплава на територији 7 градских општина. Извршена је дезинфекција око 700 домаћинстава. Укупна дезинфикована површина износила је око 600.000 m2. Ефикасност спроведених мера још једном је потврђена одсуством појаве заразних обољења међу становништвом и запосленима у Заводу.

САРАДЊА СА СЕКРАТАРИЈАТОМ ЗА ЗДРАВСТВО

Амброзија спада у опасне алергене који изазивају тегобе код око 10% људске популације. Код људи полен амброзије је узрочник 75% свих поленских алергија при чему не постоји старосна граница за појаву осетљивости. Мониторинг и сузбијање ове алергене коровске биљке Завод успешно спроводи од 2017. године у оквиру Програма „Амброзија као здравствени ризик, мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених јавних површина на територији Града Београда“, на јавним неуређеним зеленим површинама на подручју Града Београда. Стручне и обучене екипе спроводе мониторинг и сузбијање амброзије савременим машинама и препаратима одобреним од стране Министарства заштите животне средине.

ЗАВОД ДАНАС

Данас, Завод за биоциде и медицинску екологију пре свега чини један мултидисциплинарни тим, сачињен од стручњака из области медицине, ветерине, биологије, екологије, хемије, заштите биља и географије. Сви они, синхроним деловањем и заједничким напором доприносе превенцији и заштити здравља становништва. Својим константним унапређивањем и обучавањем прате све светске трендове на пољу здравствене заштите и примењују најновије методе у свом раду.
Завод у свом саставу има и лабораторију која је формирана 2007. године и састоји се од аналитичке – намењене за испитивања хемијске исправности биоцида и лабораторије за испитивање биолошке ефикасности поменутих производа. Ови препарати користе се као регистровани биоцидни производи за третман сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, за примену у комуналној хигијени. Поменута испитивања раде стручњаци из области ветерине, хемије,биологије и заштите биља. У њој се активно ради и на развоју и испитивању нових биоцидних производа. Рaзвoj нoвих прoизвoдa прeдстaвљa рeзултaт рaзвoja пoслoвнe стрaтeгиje која за циљ има унапређење квалитета рада кроз повећање ефикасности на терену и очување животне средине.

Аналитичка испитивања квалитета биоцидних препарата раде се употребом инструменталне технике, уз примену адекватних метода (CIPAC, АОАC, WHО).
Лабораторија располаже савременом опремом која представља потврду унапређења самог квалитета рада у погледу пружања услуга својим корисницима. Аналитичка лабораторија у свом саставу садржи апарате за гасну и течну хроматографију реномираних произвођача, без којих се данас не би могла замислити ни једна савремена лабораторија. Ту се налази и УВ спектрофотометар, аналитичка вага, магнетне мешалице, ротациони вакуум упаривач, ултразвучно купатило, pH метри и остала пратећа опрема као и потрошни материјал, све што је једној лабораторији потребно за прецизне и квалитетне анализе. Наша лабораторија се од ове године може похвалити још једним врло вредним апаратом, а то је Атомски апсорпциони спектрофотометар, који пружа могућност многобројних анализа и отвара врата Завода за неке нове послове у будућем раду.
У лабораторији ради стручан и обучен кадар који у потпуности обавља све активности предвиђене планом и програмом. Велика пажња посвећује се едукацији запослених у служби, са циљем увођења нових метода у раду како на терену, тако и у лабораторији.
Поштујући смернице добре лабораторијске праксе и стручно методолошко упутство, Служба за биоциде и медицинску екологију реализује своје активности према дефинисаним процедурама и упутствима за рад, како на терену тако и у самој лабораторији.

Поштујући Мисију и Визију као и Стратешки план Завода за биоциде и медицинску екологију, запослени стручни кадар у Служби за биоциде и медицинску екологију прати смернице добре лабораторијске праксе и користи сва своја стечена знања радећи на непрекидном стручном усавршавању у циљу увођења нових технологија у свом раду и добијању што поузданијих и прецизнијих резултата, како би се задовољиле потребе корисника наших услуга.
Поред лабораторије ту су и две коморе за стерилизацију етилен оксидом као и савремени возни парк неопходан за ефикасан и успешан рад екипа на терену.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

У циљу ефикасније реализације оперативних послова 2007. године уведено је коришћење ГПС система, при чему су координате достављане члановима тима биолошке прогнозе, надзора и контоле. Од 2011. године до данас ГПС уређаји користе се за мапирање локација на којима се спроводи мониторинг. Како би се добили комплетнији подаци којима може да се манипулише Завод за биоциде и медицинску екологију 2013. године уводи ГИС (Географски Информациони Систем) и посебну апликацију за унос података са терена приликом мониторинга. Подаци са терена као што су климатско метеоролошки услови, температура водене површине, број узоркованих ларви и врста, координате локације и сл. уносе се јединствену базу, при чему се касније ти подаци експортују у виду табеле и мапе. Уз помоћ ГИС-а прати се дистрибуција комараца и њихових станишта, при чему дигиталне мапе приказују и потенцијална станишта, на основу вегетације, близине водених површина, степена урбаног подручја и климатских чиниоца. У циљу постизања ефикаснијег мониторинга, Завод за биоциде и медицинску екологију је 2017. године купио дрон DJI Inspire 1 pro ради лакшег проналажења недоступних водених површина и снимања стања на терену.