Beograd

%

,

km/h

hPa

ВИЗИЈА ЗАВОДА ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Завод за биоциде и медицинску екологију постаће елитна, референтна здравствена установа, која поред досадашњих активности из области превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести, развија и научно-истраживачки рад покривајући све актуелније поље медицинске екологије, поштује принципе, поставља критеријуме и развија доктрине.

У својој богатој историји, Завод за биоциде и медицинску екологију и његови правни претходници, дали су допринос у сузбијању великог броја епидемија, укључујући иепидемију великих богиња 1972. године.

У новије време, екипе Завода биле су ангажоване на интервенцијама по епидемио-лошким индикацијама, на појаву и пријаву обољења, или постојања сумње на вирусну хеморагичну грозницу, антракс, хепатитис А и др.

Завод је покретач и творац програмских активности које се односе на контролу вектора – преносиоца заразних болести на територији града Београда и Републике Србије. Кроз планиране програме, као што су мониторинг станишта, бројност миграције, здравствени статус, евиденција здравих и заражених станишта на годишњем нивоу, уз могућу анализу са претходним периодима, пројектујемо још већи допринос пољу медицинске екологије.

Програми едукације становништва по питању здравља људи и здравља животне средине, међусобних утицаја и зависности, дају практичнији и позитивнији приступ сваком елементу средине у којој живимо и подижу свест о томе да негативни утицаји човека, нарушавају међусобну равнотежу у окружењу краткорочно – наносећи велику штету видљиву у времену и дугорочно – акумулирањем утицаја на генску структуру.

Традиција значи и одговорност, а унапређивање одговорности на пољу превентивне заштите становништва и развијање програма у области медицинске екологије су наша обавеза и темељ наше визије.

Стално унапређење квалитета захтева пођеднако ангажовање свих интересних група: корисника услуга, Завода за биоциде и медицинску екологију као даваоца услуга, финансијере и доносиоце одлука на свим нивоима.

Стално праћење и увођење културе квалитета води ка смањивању грешака: из незнања, недостатка вештина, немара, недовољне мотивације и непажње. Омогућава постизање адекватног одговора на захтеве и очекивања корисника: минималан ризик по његово здтавље уз максималну корист као и добијање мерљивих резултата. Из перспективе финансирања здравствене заштите а у оквиру дела који се односи на Завод за биоциде то је начин за унапређење ефикасности система здравствене заштие.

Превентивним услугама које пружа Завод за биоциде и медицинску екологију пружаће квалитет као резултат рационалхог коришћења постојећих ресурса и квантитативном обиму упошљавања постојећих) . Кроз то би се препознали и превенирали нежељени догађаји који су кумулативни резултат бројих узрока, а могу бити последице индивидуалних пропуста.

Завод за биоциде и медицинску екологију пружа услуге у складу са дефиницијом квалитета здравствене заштите: „ квалитетна здр заштита је она која омогућава организацију ресурса како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотебних губитака и на високом нивоу њихових захтева.“

Квалитет „ је посао свих запослених и део је свакодневног приступа при пружању здр. услуга са јасним одговорностима за спровођење и иницијативом за унапређење квалитета и постизања задатих циљева.“